Thông báo Kế hoạch điều tra đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Phường 3 giai đoạn 2022-2026
(05/09/2022 13:58:05)

Thông báo

Kế hoạch điều tra đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Phường 3 giai đoạn 2022-2026

    Nhằm thống kê đầy đủ thông tin, số liệu của công dân độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi để phục vụ công tác PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học-XMC, PCGD trung học cơ sở giai đoạn 2022-2026.

 Ban chỉ đạo PCGD-XMC Phường 3 sẽ tiến hành kế hoạch điều tra đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Phường 3giai đoạn 2022 -2026 như sau:

  1. Đối tượng điều tra : từ 0 đến 60 tuổi cư trú (thường trú, tạm trú dài hạn và lưu trú) trong địa bàn Phường 3, tính đến thời điểm tiến hành điều tra.
  2. Thông tin điều tra như: Họ tên, năm sinh, dân tộc, tôn giáo, giới tính, khuyết tật; đang đi học, khối học,trường học, tốt nghiệp, bỏ học, chưa đi học, mù chữ, tái mù chữ…
  3. Điều tra viên: Cán bộ quản lý,giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểuhọc, trung học cơ sở và cán bộ phường, Công An khu vực.Trưởng các khóm, Tổ trưởng tổ NDTQ
  4. Thời gianthực hiện: Thực hiện từ tháng 8 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2022

Đề nghị các hộ gia đình trên địa bàn phường cung cấp thông tin chính xác, kịp thời hỗ trợ điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trân trọng thông báo!